Sekretesspolicy på denna webbplats

Sekretesspolicy på denna webbplats

1. Omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur vi på Teknoprod AB behandlar dina personuppgifter.

1.2 Din integritet är viktig för oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. Den utgår från gällande dataskyddsförordning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

1.3 I denna policy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem samt vilka val och rättigheter du har i relation till det.

1.4 Policyn rör behandling av personuppgifter för vilka Teknoprod är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

1.5 Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig.

 

2. Personuppgifter som behandlas

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad vi behöver och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Normalt samlar vi inte in känsliga personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid exempelvis rekrytering eller anställning. Främst behandlar vi dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser enligt överenskommelser, avtal och lag samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Om dig som kontaktperson, hos ett företag som köper tjänster av oss eller är leverantör till oss, kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

För- och efternamn
E-mailadress
Telefonnummer
Adress
Kundnummer/leverantörsnummer
Uppgifter om din arbetsgivare och din yrkesbefattning

3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

3.1 Avseende dig som kontaktperson hos en företagskund eller leverantör till Teknoprod behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2 ovan för ändamålet att administrera våra kund- och leverantörsrelationer, leverera varor tjänster, samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att effektivisera vår verksamhet och vår kontakt med kunder och leverantörer samt att nå ut med marknadsföring. I situationer där Teknoprod säljer varor eller tjänster till ett företag där du är kontaktperson sker behandlingen på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med er.

3.2 Gällande kontaktpersoner hos företagskunder och leverantörer behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2 för statistik, kundundersökningar och analys av försäljning/projekt. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att kunna följa upp, analysera och kvalitetssäkra försäljning/projekt.

 

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Avseende dig som kontaktperson hos en kund eller leverantör, lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Lagring av dina uppgifter sparas så länge vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund hos oss.

Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna skicka marknadsföring till dig lagras till dess att du invänder mot marknadsföringen.

4.2 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa en korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år efter det att bokföringshändelsen inträffat. I de fall personuppgifterna inte är kopplade till gällande lagstiftning och avtal reviderar vi våra register en gång vartannat år för att rensa bort inaktuella personuppgifter.

4.3 Om du söker en ledig tjänst hos oss lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte, för att kunna kontakta dig. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter, kan vi även komma att lagra informationen upp till 12 månader efter vår senaste kontakt i syfte att eventuellt kontakta dig för en senare uppföljning. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke under perioden.

4.4 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, anonymiseras eller raderas uppgifterna.

 

5. Mottagare

5.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, exempelvis bolag som arbetar med IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

5.2 Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om det är nödvändigt.

5.3 Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part.